YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2015/14601

Karar Numarası: 2015/20243

Karar Tarihi: 03.06.2015

KIDEM TAZMİNATI İLE İZİN ÜCRETİ ÜCRET VE İHTAR GİDERİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ

BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KISMEN EDA DAVASIYLA BİRLİKTE KÜLLİ TESPİT DAVASI OLARAK AÇILABİLMESİNİN İMKAN DAHİLİNDE OLDUĞU

BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVASINDA KANUN AÇIKÇA ALACAK MİKTARININ VEYA DEĞERİNİN BELİRLENEMEMESİ VEYA OLANAKSIZ OLMASI HALİNDE DAVACININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇMASINDA HUKUKİ YARARININ VARSAYILACAĞI

TAZMİNATLARA ESAS ÜCRET MİKTARININ DAVACI TARAFÇA DAVANIN AÇILDIĞI ANDA TAM OLARAK BELİRLENEBİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI

ÖZETİ: Alacaklının “alacağının tamamını tam olarak” tespiti mümkün değildir. Bu nedenle hesabın unsurlarındaki tartışma ve belirsizlik, alacağın da belirsiz olması sonucunu doğurur. Bu bağlamda, tazminatlara esas ücret miktarının davacı tarafça davanın açıldığı anda tam olarak belirlenebilmesinin mümkün olmadığı açıkça anlaşılmıştır. Ücret konusundaki bu belirsizlik alacakları da belirsiz kılmaktadır. Dolayısıyla davacının belirsiz alacak davası açmakta hukuki yararı vardır. Mahkemenin aksi yöndeki tespit ve değerlendirmesi hatalı olup kararın bozulması gerekmiştir. Öte yandan, talep edilen alacakların belirli olduğu kabul edilse dahi, mahkemece davanın hukuki yarar yokluğundan (dava şartı noksanlığından) usulden reddine karar verilebilmesi için, 6100 sayılı HMK’nun 115 inci maddesinin 2inci fıkrası uyarınca davacı tarafa dava şartı eksikliğini gidermesi için bir başka ifadeyle belirsiz olan alacaklarını belirli hale getirebilmesi için kesin süre verilmesi gerekir. Dava şartı olan hukuki yarar, tamamlanabilir dava şartlarındandır. Mahkemece, davacı tarafa bu şekilde bir süre verilmediği anlaşılmıştır. Karar bu yönüyle de hatalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir